Spectator Info
Hållbarhet
News

Hållbarhet

Volvo Car Scandinavian Mixed är en del av DP World Tours Carbon 10 Group. Detta är ett urval av tävlingar som kommer att fokusera på hållbarhet. Ta reda på mer om hållbarhet och våra åtaganden vid Volvo Car Scandinavian Mixed 2024.

Hållbarhetsmål för Carbon 10-tävlingar:

Utgör ett ramverk för andra tävlingar på Touren

Intressentmätningar, rapportering och kommunikation för att engagera, samarbeta och informera.

Utveckla inköpsramverk, bygga in hållbarhetsmål i anbudsförfarandet och anpassa leverantörskedjan.

Kommunicera hållbarhetsinitiativ. Använd Group- och Tour-plattformar för att kommunicera initiativ och öka medvetenheten.

Alternativ till biobränsle - Fortsätt att övergå till HVO-bränsle för maskiner och användning av elnätet för att driva arenan

Vi fortsätter arbetet med avfallssortering.

Minska användningen av engångsplast och plastflaskor genom införandet av burkar och vattenpåfyllningsstationer.

Att minska evenemangets miljöpåverkan.

Koldioxidkompensation. Användning av eldrivna fordon där det är möjligt.

Att lämna ett positivt långsiktig avtryck.

Använd lokala leverantörer.

Donationer av mat till välgörenhet.

Spåra koldioxidavtryck och försöka minska när det är möjligt.

NYTT FÖR 2024:

Genom Golf Futures använder vi våra globala turneringar och medieplattformar för att uppnå två mål: För det första, att visa fördelarna med att spela golf och de olika karriärmöjligheterna inom detta fantastiska spel. För det andra, att berika samhällen och lämna positivt avtryck i de områden vi besöker, genom välgörenhetsinitiativ och stöd till grundläggande golf.

Karriärmöjligheter inom golf:

25 lokala elever i åldrarna 16-19 år kommer att delta i Volvo Car Scandinavian Mixed som en del av karriärprogrammet inom golf.

Programmet kommer att visa den mångfald av karriärmöjligheter som finns inom golfbranschen och erbjuda engagerande och unik tillgång till en global golftävling.

Programmet är uppdelat i två delar:

Workshop på 2-3 timmar

Bakom kulisserna-tur

Ackrediteringsteam:

DP World Tour skulle vilja uppmärksamma insatserna från sitt Ackrediteringsteam, som tar nya steg för att tackla produktavfall. Medan alla pass och snören redan är tillverkade av R-PET, kan dessa produkter i Sverige återvinnas ytterligare. Med detta möjligt ber vi alla individer som inte önskar behålla sina turneringsackrediteringar efter den 9 juni att lämna dem vid en av "återlämningspunkterna" runt platsen. Alla återlämnade pass kommer sedan att överlämnas till lokalt avfallshantering för korrekt återvinning.

G4G

Sustainability

The Volvo Car Scandinavian Mixed is part of the DP World Tour’s Carbon 10 Group. A selection of owned events that will have a sustainability focus. Find out more about sustainability and our pledges at the Volvo Car Scandinavian Mixed 2024.

CARBON 10 TOURNAMENT GOALS:

Baseline sustainability framework from all markets.

Stakeholder Measurements, Reporting & Communication to engage, collaborate and inform. 

Develop procurement framework, building in sustainability metrics to tender process & align supply chain.

Communicate initiatives. Use Group and Tour platforms to communicate initiatives and raise awareness. 

Bio-Fuel alternatives - Continue to switch to HVO fuel for Generators & use of mains power.

Continue waste separation.

Reduction in single use plastic and plastic bottles with introduction of cans and water refilling stations.

To reduce the environmental footprint of the event.

Carbon offsetting. Use of Electric vehicles where possible.

To leave a positive lasting local and regional legacy.

Use Local suppliers. 

Charity Food donations.

Track Carbon footprint and try to reduce where possible.

NEW FOR 2024:

Through Golf Futures, we are using our global tournament and media platforms to achieve two things: Firstly, to showcase the benefits of playing and the various careers within this great game. Secondly, to enrich communities, leaving a lasting legacy in the areas we visit, through charitable initiatives and support of grassroots golf.

CAREERS IN GOLF:

25 local 16-19-year-old students will join us at the Volvo Car Scandinavian Mixed as part of the Careers in Golf programme.

The programme will showcase the plethora of careers available within the golf industry and offer engaging and unique access to a global golf tournament. 

The programme is split into two parts:

2 – 3 hour Workshop

Behind the Scenes Tour

ACCREDITATION:

The DP World Tour would like to highlight the efforts of its Accreditation Team, who are taking new steps to tackle product wastage. Whilst all passes and lanyards are already made from R-PET, in Sweden, these products can be recycled further. With this being possible, we ask that all individuals who do not wish to keep their tournament accreditations past the 9th of June, to drop them off in one of the ‘return’ points around the venue. All returned passes will then be handed over to local waste management for proper recycling.